Regulamin Bieszczadzkiej Karty Turysty

 

I.    INFORMACJE OGÓLNE

 1. „Bieszczadzka Karta Turysty” zwana dalej „Kartą” – jest to oferta specjalna dla osób korzystających z wybranych atrakcji turystycznych w Bieszczadach, stanowiąca ofertę zniżek udzielanych przez Partnerów Karty obowiązujących w okresie jej ważności.

 2. „Bieszczadzką Kartą Turysty” zarządza Centrum Promocji Bieszczad w Sanoku. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

 3. Okres ważności  „Bieszczadzkiej Karty Turysty”: 01.01.2017 - 31.12.2017

 4. Nominał „Bieszczadzkiej Karty Turysty”

 • karta normalna          30,00 zł.

 • karta ulgowa              20,00 zł.

 • karta rodzinna            50,00 zł.

 1.  „Bieszczadzka Karta Turysty” uprawnia do zniżek na wybrane produkty i usługi udzielanych przez Partnerów uczestniczących  w programie w czasie obowiązywania karty.

 2. Miejsce sprzedaży „Bieszczadzkiej Karty Turysty”: Centrum Promocji Bieszczad ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok, tel. 737 425 932 oraz przez stronę internetową www.BieszczadzkaKartaTurysty.pl.
 3. Zakupiona „Bieszczadzka Karta Turysty” ważna jest przez cały okres jej obowiązywania, czyli od 01.01.2017 do 31.12.2017.
 4. Pełna lista Partnerów „Bieszczadzkiej Karty Turysty” dostępna jest na stronie www.BieszczadzkaKartaTurysty.pl.
 5. Informacje o ofertach i rabatach stosowanych przez Partnerów Karty zawarte są na www.BieszczadzkaKartaTurysty.pl.
 6. „Bieszczadzka Karta Turysty” nie upoważnia do wejścia do poszczególnych obiektów poza kolejnością.
 7. Ulgi wynikające z „Bieszczadzkiej Karty Turysty” nie sumują się.
 8. „Bieszczadzka Karta Turysty” nie jest kartą płatniczą.
 9. Regulamin „Bieszczadzkiej Karty Turysty” dostępny jest na stronie www.BieszczadzkaKartaTurysty.pl.

 

II.    UPRAWNIENIA DO ULG

Karta ulgowa przysługuje:

 • dzieciom w  wieku do 16 lat,
 • uczniom i studentom do lat 26, na podstawie okazanej legitymacji,
 • osobom w wieku powyżej 65 lat,
 • osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, znacznym lub umiarkowanym (I i II grupa inwalidztwa)
 • opiekunom osób niepełnosprawnych.

 

Karta rodzinna przysługuje:

 • rodzinie: minimum jedno dziecko do 16 lat i maksymalnie dwie osoby dorosłe.

 

III.    REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące „Bieszczadzkiej Karty Turysty” można składać w Centrum Promocji Bieszczad ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok, Tel. 13 49 24 250

 2. W przypadku utraty „Bieszczadzkiej Karty Turysty” nie będzie możliwe przeprowadzenie procedur reklamacyjnych.

 3. Przy zgłaszaniu reklamacji użytkownik Karty zobowiązany jest do:

 • Złożenia reklamacji w formie pisemnej w Centrum Promocji Bieszczad ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok, Tel. 13 49 24 250;
 • Okazania Karty z podpisem jej posiadacza;
 • Podanie niezbędnych danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem Karty;
 • Dokładnego opisu zdarzenia, którego dotyczy reklamacja;
 • Okazania „Bieszczadzkiej Karty Turysty”Okazania dokumentu zakupu Karty.
 1. W przypadku zagubienia „Bieszczadzkiej Karty Turysty” nie wydaje się duplikatu Karty.

 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności okaże się to niemożliwe. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji wyniesie do 7 dni roboczych. O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik Karty zostanie powiadomiony w jednej z form – pisemnej przekazanej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

IV.    WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje w czasie edycji Karty, tj. 01.01.2017 - 31.12.2017

 2. Z dniem 31.12.2017 Regulamin „Bieszczadzkiej karty Turysty” traci ważność.

 

V.    ZMIANY REGULAMINU

Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.BieszczadzkaKartaTurysty.pl, z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do Kart nabytych przez Użytkownika Karty przed dniem wejścia w życie Regulaminu.